โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลทองมงคล

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงพื้นที่จัด  “กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาตำบลทองมงคล”

นำโดย นางสาวรุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลทองมงคลร่วมดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลทองมงคล ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน

  1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่นยกระดับสินค้าOTOP

  2. การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

  3. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆไปช่วยเหลือชุมชน

  4. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากร

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์