โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ฯ กิจกรรม 1 ไร่คลายวิกฤติฟื้นวิถีชีวิตชุมชนหลัง Covid-19 จ.เพชรบุรี

กิจกรรม 1 ไร่คลายวิกฤติฟื้นวิถีชีวิตชุมชนหลัง Covid-19 จ.เพชรบุรี

1 ไร่คลายวิกฤต

ชุมชนที่ร่วมโครงการ  มีจำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย

ชุมชนไร่มะขาม (ศูนย์ต้นแบบ)
ชุมชนบ้านไร่กร่าง
ชุมชนหนองกะปุ
ชุมชนหนองกระเจ็ด  อำเภอบ้านลาด
ชุมชนกลัดหลวง อำเภอท่ายาง (ศูนย์ต้นแบบ)

1 ไร่คลายวิกฤต

1 ไร่คลายวิกฤต

1 ไร่คลายวิกฤต

ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  การบรรเทาโดยการผลิตพืชเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบ
2. การฟื้นฟู โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำหลักความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
3. การพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับชุมชนในการยกระดับ สู่การเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย

1 ไร่คลายวิกฤต

1 ไร่คลายวิกฤต

 

 

 

 

 

 

 

1 ไร่คลายวิกฤต

1 ไร่คลายวิกฤต

 

1 ไร่คลายวิกฤต

 

 

ผลการดำเนินงาน

– ช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน

 – ได้ผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 900 กิโลกรัม จากพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่   

 – ได้ชุมชนต้นแบบการทำเกษตรปลอดภัย

 – ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแจกจ่ายผลผลิต