กิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสู่เชิงพาณิชย์

กิจกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสู่เชิงพาณิชย์

 

               เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่    เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสู่เชิงพาณิชย์ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องวัลเล่ย์) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช่วงกลางน้ำและปลายน้ำการผลิต แปรรูปกาแฟโรบัสต้า และเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนอิ่วเมี่ยน บ้านในกรัง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อการค้าและส่งออก 

                จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้จากผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านกาแฟที่สามารถนำมาใช้พัฒนาและต่อยอดในโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟอย่างครบวงจร

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ก้องวัลเล่ย์)

ชุมชนอิ่วเมี่ยน บ้านในกรัง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง