กิจกรรม การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

          สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ชุมชนห้วยเกรียบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อต่อยอดการทำเกษตรของชาวชุมชนห้วยเกรียบและเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร  รวมไปถึงสามารถนำผลผลิตในแลปงต้นแบบเกษตรปลอดภัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการค้าและจัดจำหน่ายในกิจกรรมต่อๆไป

รายงานโดย : #สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภีฏเพชรบุรี