โครงการลงพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน

🔸วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2564🔸

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โดย อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนสู่

✏️1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำและคนในชุมชน

✏️2. การพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนสู่

✏️3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชน

✏️4. ยกระดับวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม