โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้น้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมให้ทดลองปฏิบัติจรองด้วยตนเองภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี