โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ฯ กิจกรรมครึ่งไร่คลายวิกฤติฟื้นชีวิตชุมชนหลัง Covid-19 จ.ประจวบฯ

กิจกรรมครึ่งไร่คลายวิกฤติฟื้นชีวิตชุมชนหลัง Covid-19 จ.ประจวบฯ

ครึ่งไร่คลายวิกฤติ
     

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ จนนำไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างต้นแบบเกษตรปลอดภัย ต่อยอดอาชีพการทำเกษตรกรรมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 มีอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีไว้รับประทานในยามวิกฤต

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีการทำปุ๋ยหมัก ผสมดินหมักจากเศษวัชพืช นำไปใส่ในแปลงที่เตรียมไว้ในพื้นที่ 2 งาน หรือครึ่งไร่ ทำการปรับแต่เกลี่ยดินให้เสมอ จากนั้นนำเมล็ดผักเช่น ผักบุ้ง ผักคน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาด นำไปดำลงในแปลง บางส่วนมีการเพาะเมล็ดผักเป็นต้นแล้วได้นำไปดำลงในแปลงปลูก ใช้วัชดุฟางข้าวคลุมเพื่อลดแสงแดดและสร้างความชุ่มชื้น โดยมีการใช้ปั้นน้ำปล่อยสปิงเกอร์ควบคุมความชื้นในแปลงปลูก

ผลการดำเนินงาน

ลดรายจ่ายของครัวเรือน

ได้ผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ทั้งหมด 2 งาน

– ได้ผลผลิตจากโครงการคือปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า

ผลผลิตมอบให้ ชุมชนห้วยเกรียบ และ ตัวแทนจากสาธารณสุขรับมอบไปแจกจ่ายให้กับ กลุ่ม อสม.และบุคลากรทางการแพทย์ อ.บางสะพาน