การประชุมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

2021 Sustainable Community Development University Rankings

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.

            สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Application 

           เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (FPMUA) ประเทศไทย ได้จัดการแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จาก 11 ตัวชี้วัด ที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่

  1. นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  2. หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  4. การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  5. การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  6. ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  7. รางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

          เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำข้อมูลเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี