โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นายชนพหล ส่งเสริม ปลัดจังหวัดเพชรบุรีและผู้นำทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ ร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา 13:30 – 15:00 น.