E-Service : ระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
EC-PBRU Submission

https://ec.pbru.ac.th/

คู่มือการใช้งานระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานระบบขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับผู้ประเมิน