รายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย

นายอภิวัฒน์  พานทอง

DOWNLOAD |  BACK

รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติรา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน