งานวิจัยเรื่อง การประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

งานวิจัยเรื่อง การประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคเดลฟาย


โดย นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ และ นายณัฐพล อาบสีนาค

DOWNLOAD |  BACK

งานวิจัยเรื่อง การประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพฯ