งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : DynEd

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC ผ่านระบบ LMS ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


โดย นางเสาวภา  พงษ์พิพัฒน์
นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี

DOWNLOAD |  BACK

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TOEIC ผ่านระบบ LMS