เอกสาร ผลงานทางวิชาการ

เอกสาร / ผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต7
  • 5) การบริหารจัดการ11

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2563

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561