ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2563

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2563


ผู้วิเคราะห์ : นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง

DOWNLOAD |  BACK

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ราย