ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562


ผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนพร เกษศรี

DOWNLOAD |  BACK

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ประสิทธิภ