งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561


ผู้วิจัยหลัก :  นายนเรนทร อมรจุติ

ผู้วิจัยร่วม : นายธีรวัฒน์ เสนะโห ,  นางสุชาดา กนกชัชวาล , นายอภิวัฒน์ พานทอง , นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม ,
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์ และ นางสาวณัฐจิรา หวังดี

 

DOWNLOAD |  BACK

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อก