รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
เรื่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย

นางสุชาดา กนกชัชวาล หัวหน้าโครงการ
นางสาวณัฐจิรา หวังดี ผู้วิจัยโครงการ

DOWNLOAD |  BACK

งานวิจัย-การพัฒนาระบบบเบิกจ่าย