งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย : นายธีรวัฒน์ เสนะโห

DOWNLOAD |  BACK

รวมเล่มรายงานวิจัย

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน