งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย : นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม

DOWNLOAD |  BACK

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัต

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน