งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ผู้วิจัย : นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม

DOWNLOAD |  BACK

ผลงานวิจัย เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหมาวิทยาลัย