ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564


ผู้วิจัย : นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม

DOWNLOAD |  BACK

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต