ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๖)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๖)

          ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียงยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคดังกล่าว

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๑๖)