มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGSsPGS จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ โดยมีนายเสรี โค้วไล้ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลูกหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญอยู่ที่การกลั่นกรองพื้นที่การเกษตร เพื่อขอรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ปี 2 จำนวน 6 แปลง แปลงที่ขอรับรองแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ปี 2 จำนวน 19 แปลง และแปลงที่ขอรับรองแปลงระยะเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ปีแรก 33 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,190.338 ไร่ เกษตรกรที่ขอรับรองทั้งสิ้น 49 ราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าาว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน และในขณะเดียวกันต้องการให้มีการวางแผนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นของในเรื่องการอบรมให้ความรู้สมาชิก หรือการดำเนินงานในระยะยาวว่าหลังจากเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วจะทำอะไรต่อไป ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ถึงแม้ว่าผลผลิตที่ออกมาจะมีปริมาณลดลงกว่าการปลูกแบบใช้สารเคมีแต่ก็ได้ราคาที่สูงขึ้น และที่สำคัญยังส่งผลดีในต่อสุขภาพของเกษตรและผู้บริโภคด้วย

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post