อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน


        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เข้าร่วมงานนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กา รจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชุมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่

1. การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เวทีอภิปราย : ประสบการณ์ความสำเร็จวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2
3. การจัดเวทีอภิปรายและนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

https://research.pbru.ac.th/web/