ร่วมประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ข่าวสื่อสารองค์กร
ร่วมประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อพ.สธ.) นำโดย ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี ดร.นวรัตน์ ประทุมตา ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และอาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเหมืองแร่ดีบุก เพื่อหารือประเด็นงานวิจัยเพื่อสร้างโจทย์วิจัยร่วมของสถาบันในเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานได้แบ่งกลุ่มหัวข้อโจทย์วิจัย ประกอบด้วย 1. กลุ่มแหล่งเรียนรู้/ชุมชน 2.กลุ่มจุลินทรีย์ 3.กลุ่มความหลากหลายด้านสัตว์ 4.กลุ่มความหลากหลายด้านพืช เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้หารือในกลุ่มงานที่ถนัดและเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเสนอแหล่งทุนต่อไป

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post