มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Green University)

ข่าวสื่อสารองค์กร, 29 มิถุนายน 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Green University)

สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานศึกษาโดยรอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างบรรยากาศในการเรียนให้กับนักศึกษา เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุงให้สวยงาม เพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็น ร่มรื่นให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นสิ่งที่เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วมองเห็นเป็นสิ่งแรก นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นยังใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจที่ปฏิบัติในเรื่องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Green University) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เช่น การจัดระเบียบภายในด้วยการนำร่องจากศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บริเวณด้านหน้าอาคารให้มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจให้มากขึ้น มีการปรับปรุงเป็นอาคาร 2 ชั้น รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่วิทยาลัยครูจนถึงปัจจุบัน หอเกียรติยศบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมด้วยระบบแสงสีเสียงอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอาคาร Students Union (อาคาร 25) ที่มีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นล่างเป็นโถงสำหรับทำกิจกรรม มีระบบ Wifi รองรับ ชั้น 2 เป็นศูนย์อาหาร ชั้น 3 – ชั้น 6 เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย ใช้ระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ในส่วนของอาคารเรียน เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของภายในห้องเรียนที่ต้องมีความทันสมัยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เป็นระบบ E-action learning และบรรยากาศภายในห้องเรียนที่จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานในเรื่องจองการประหยัดพลังงานแฝง เช่น ทิศทางการวางตำแหน่งอาคาร วัสดุที่ใช้ แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ความร้อนต้องไม่เข้าภายในตัวอาคารมากเกินไป แต่เราจะหยุดพัฒนาเพียงอาคารเรียนไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดจุดจอดรถ ทำสวน ทำถนนเพื่อเข้าสู่การเป็น Green University ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว จึงได้มีการสร้างโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติภายในตัวอาคารมีการออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงการวางระบบต่างๆ ที่รองรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน

นอกจากนี้ยังจะจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การจัดสร้างหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์ประชาสัมพันธ์และการแสดงสินค้า รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการศึกษาในอนาคต

การพัฒนาการศึกษาต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย เมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดีก็จะส่งผลไปถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามลำดับ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post