คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ปรึกษา


 เรื่อง

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
รองอธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์กายภาพและสิ่งเเวดล้อม
ประธานคณะกรรมการ