Green and Clean University

พื้นที่สีเขียว หรือจุดเช็คอินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สถานที่สำหรับ ทำงาน อ่านหนังสือ เรียนรู้ หรือผักผ่อน ที่มีไว้สำหรับนักศึกษาในและนอกมหาวิทยาลัย บุคคลากร รวมทั้งบุคลลภายนอกทั่วไปทุกคน
มาตรการ 3G

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สํานักงานอธิการบดีพัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เเละเป็นแนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจกของประชาชน

การลดก๊าซเรือนกระจกและรับมือการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศภาคประชาชน ทั้งการเปลี่ยนเเปลงของสภาพอากาศ สาเหตุของปัญหา แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การแก้ปัญหาและกำดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

PBRU GREEN POLICIES

Vision Mision : The Green Master Plan

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงพลังในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการแถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการศึกษา โดยมีหลักการ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ มาตรการ 2R 3G 4L


มาตรการ 2R

1. Renewable Energy

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส และ ไบโอดีเซล

2. Recycle Park

พื้นที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากกิจกรรมธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


มาตรการ 3G

1. Green Vision Creation

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

2. Good Conservation Practice

สร้างสมดุลในมิติของ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์” โดยการมีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ที่ดี การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างชาญชลาด

3. Green & Smart Office

ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน ให้แต่ละคณะและสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน “สำนักงานสีเขียว” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


มาตรการ 4L

1. Leader of Eco Consumption

เป็นผู้นำด้านการบริโภคอย่างฉลาด เลือกใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆในกิจการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มของ “ฉลากนิเวศน์” หรือ “Eco Label”

2. Low Carbon Transportation

กำหนดจุดจอดยานพาหนะส่วนบุคคล ลดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา

3. Less Waste & Pollution

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่ดี ผ่านการรณรงค์แคมพ์เปญ มาตรการและข้อบังคับ

4. Living Green Campus

สร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด ร่มรื่น ทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

ข่าวสารการจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

กิจกรรมที่ 1

   สืบเนื่องจากหลักการทำงานทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงร่วมแรงร่วมใจกันในการลงพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ บนพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตโปร่งสลอด โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีจิตอาสา รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งหลังจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันดูแล ด้วยการใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ก่อนที่จะมีการตัดหญ้าเนเปียร์แจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อมีอายุครบ 45 วัน

กิจกรรมที่ 2

   นักศึกษาจิตอาสาและบุคลากร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรม “รวมพลคนไปโป่ง” รวมพลคนจิตอาสา พลังนักศึกษา พลัง PBRU สองมือหนึ่งหัวใจ ก้าวไปสู่วิศวกรสังคม PBRU ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปลูกหญ้าแฝกริมสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน หว่านปอเทือง รอวันเติบโตเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน การปลูกต้นหมากรอบสระน้ำ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดพื้นที่โดยรอบ พร้อมเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

กิจกรรมที่ 3

   กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเพชรบุรี ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการอบรม

   จังหวัดหวัดเพชรบุรีมีแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร โดยส่งเสริมอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาช่วยในการผลิต สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เสริมสร้างความมั่นคง ทางการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดในการแข่งขันและการส่งออก

กิจกรรมที่ 4

   รายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.10- 09.35 น.ช่วง เปิดโลกเทคโนโลยี สกู๊ป พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตยืเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีในการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่เป็นผลงานการออกแบบโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุสาหกรรม เพื่อช่วยลดพลังงานสร้างพลังงานเสริมและต่อยอดเรื่องการประหยัดไฟฟ้าในอาคารและการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเป็นต้น

กิจกรรมสีเขียว

ศึกษาการติดตั้งระบบ SOLAR ROOF TOP

มรภ.เพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มรภ.บุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน Green Library และ Green Office

คณะ IT นำบุคลากรเข้าอบรม Green Office

สำนักวิทยบริการฯ ทบทวนการอนุรักษ์พลังงานก่อนเข้ารับการประเมิน

มรภ.กาญจนบุรี แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน SDGs และ Green University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาการดำเนินงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ “Weastern Safe Agriculture and Food Entrepreneurs Park”

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด หัวหน้าโหนดงานวิจัยเครือข่ายราชภัฏภูมิภาคตะวันตก นำผลงานวิจัยตาม concept “งานวิจัยขายได้”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รองอธิการบดีรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว

คณะวิทยาการจัดการรายงานผลความสำเร็จโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ บ้านหนองน้ำดำ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง ภายใต้หลักการวิศวกรสังคม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกหญ้าแพงโกล่า

เปิดฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการออนไลน์ “ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

กิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง

ม.ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลังชาวโป่งสลอด ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาพื้นที่สู่การเรียนรู้

กิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง

นักศึกษาวิศวกรสังคม ปรับปรุงดินและแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ