Green and Clean University

พื้นที่สีเขียว หรือจุดเช็คอินมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สถานที่สำหรับ ทำงาน อ่านหนังสือ เรียนรู้ หรือผักผ่อน ที่มีไว้สำหรับนักศึกษาในและนอกมหาวิทยาลัย บุคคลากร รวมทั้งบุคลลภายนอกทั่วไปทุกคนPBRU GREEN POLICIES

Vision Mision : The Green Master Plan

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงพลังในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการแถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งและด้านการศึกษา โดยมีหลักการ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ มาตรการ 2R 3G 4Lมาตรการ 3G

1. Renewable Energy

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส และ ไบโอดีเซล

2. Recycle Park

พื้นที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากกิจกรรมธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


มาตรการ 3G

1. Green Vision Creation

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการดำเนินกิจกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

2. Good Conservation Practice

สร้างสมดุลในมิติของ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์” โดยการมีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ที่ดี การบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างชาญชลาด

3. Green & Smart Office

ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน ให้แต่ละคณะและสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน “สำนักงานสีเขียว” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


มาตรการ 4L

1. Leader of Eco Consumption

เป็นผู้นำด้านการบริโภคอย่างฉลาด เลือกใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆในกิจการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มของ “ฉลากนิเวศน์” หรือ “Eco Label”

2. Low Carbon Transportation

กำหนดจุดจอดยานพาหนะส่วนบุคคล ลดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา

3. Less Waste & Pollution

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่ดี ผ่านการรณรงค์แคมพ์เปญ มาตรการและข้อบังคับ

4. Living Green Campus

สร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด ร่มรื่น ทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด

ข่าวสารการจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

         สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับผิดชอบโดย อาจารย์มธุรส ปราบไพรี จัดกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ซี่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและโลก เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมตามหลัก PDCA ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการทำงาน การดำเนินงาน การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และการประเมินผลกิจกรรมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดเสวนาและถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ และการทำงาน โดยกิจกรรมทั้งหมดมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 152 คน แบ่งเป็นแต่ละกิจกรรมดังนี้.

กิจกรรมที่ 1

        การทำสมุดทำมือจากกระดาษรียูส เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “การอบรมการทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้” ณ พื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 6 โดยได้รับความเกียรติจากคุณมนตรี ภูอิน คุณณธกฤต นวมงาน และคุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และบุคลากรร่วมอบรม จำนวน 45 คน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด 3 R ทั้งนี้ ผลงานที่ได้ถูกนำไปจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและบริจาคให้กับโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมที่ 2

        การอบรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17-18, 23 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องบรรณราช 2 และห้อง 611 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล และคณะ ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วม 38 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 10 คน การอบรมครั้งนี้มีอบรมการทำผลิตภัณฑ์ 5 ตัวด้วยกัน ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจานมะกรูด สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด แชมพูสระผมอัญชันและมะกรูด และครีมนวดผสมสมุนไพรอัญชัน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และบุคคลากรสามารถต่อยอดเพื่อทำผลิตภัณฑ์ใช้ในสำนักวิทยบริการฯ และหน่วยงานต่างๆ ได้

กิจกรรมที่ 3

        การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจัดกิจกรรม “การอบรมการอนุรักษ์การท่องเที่ยวชายหาดและการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว” ณ ห้องบรรณราช 2 และบริเวณหาดเจ้าสำราญ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิทักษ์ มั่นจันทึกและเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย มีนักศึกษาเข้าร่วม 81 คน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด การทำกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดของชายหาด และการดูแลความปลอดภัยจากกิจกรรมทางน้ำเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย

กิจกรรมที่ 4

        การอบรมการทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “การอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 (ต่อยอด) ณ ห้องบรรณราช 2 และห้อง 611 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุลและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรจากคณะและสำนักต่างๆ เข้าร่วม 38 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 17 คน การอบรมครั้งนี้มีอบรมการทำผลิตภัณฑ์ 5 ตัวด้วยกัน ได้แก่ การทำเจลล้างงมือสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด น้ำยา EM จากมะกรูด และมะกรูดหมักผม กิจกรรมครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้การทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในครัวเรือน หน่วยงาน รวมถึงต่อยอดในการผลิตเพื่อจำหน่าย โดยเบื้องต้นพบว่า นักศึกษาบางส่วนได้มีการนำไปต่อยอดจากการทำใช้ในครัวเรือน และสำนักวิทยบริการฯ ได้วางแผนกิจกรรมจัดทำน้ำยาประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกด้วย

กิจกรรมสีเขียว

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

Kick Off ลดถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ

งานสื่อสารองค์กรจับมือสโมสรนักศึกษา สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและถุงพลาสติก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารขยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ “การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ไปแลบ้านลาด" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม นี้

“ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเล

โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

“การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway)

ปลูกข้าวอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง

โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า”

ประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

กลุ่มจิตอาสามรภ.เพชรบุรีร่วมกับชุมชนหนองจอก ทำความสะอาดบึงราชินี