Road Map to PBRU Green and Clean University แนวทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ด้วยมาตรการ 2R 3G 4L (สองอาร์ สามจี สี่แอล) ประกอบไปด้วย

ข่าวสื่อสารองค์กร

มาตราการ 4L

3. Less Waste & Pollution

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่ดี ผ่านการรณรงค์ แคมพ์เปญ มาตราการ และข้อบังคับ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดอัตราการผลิตขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลก

Popular Post