สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการกองประเมินและรับรองคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวสื่อสารองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการกองประเมินและรับรองคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ.อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อำนวยการ, อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการ, อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ, นายทวี นวมนิ่ม, นางรัตนา เสียงสนั่น, นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ และนายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง รับการตรวจประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของสำนักฯ โดยมีคุณกรกช มีชำนาญ ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ตรวจประเมิน และมีบุคลากรจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานการประเมินในครั้งด้วย จำนวน 2 ท่าน การประเมินครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ในหมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน เกณฑ์ข้อที่ 3.8 ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อกําหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยายผลไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอนในอนาคตตามความเหมาะสม

ชมภาพเพิ่มเติมhttps://goo.gl/photos/vDN2raLWF6pAKXxe8

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post