ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ข่าวสื่อสารองค์กร, 26 มีนาคม 2019
ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ เลขานุการและคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) .ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดร.ปริยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ อพ.สธ. ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมจัดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งในที่ประชุมถึงสถานที่พิธีเปิด สถานที่จัดบูธของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ขนาดพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ โดยขอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริตอบรับการจัดนิทรรศการ ระบุขนาดพื้นที่ และรายละเอียดในการนำเสนอนิทรรศการ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อที่คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ได้จัดเตรียมการดำเนินงานต่อไป

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post