ACTIVITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ “Weastern Safe Agriculture and Food Entrepreneurs Park”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จิตสาธารณะน้อมรำลึกถึงพ่อ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ในงานสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด หัวหน้าโหนดงานวิจัยเครือข่ายราชภัฏภูมิภาคตะวันตก นำผลงานวิจัยตาม concept “งานวิจัยขายได้”

ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสีข้าวและอบข้าว

นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างรายวิชา

นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2022

งาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบน้ำมันร้อนหมุนเวียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนเสริมองค์ความรู้และถอดบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

รองอธิการบดีรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี 2564

กิจกรรมให้ความรู้ “การขับเคลื่อนสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”

คณะวิทยาการจัดการรายงานผลความสำเร็จโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเทศกาลส่องนกเงือกและนกต่าง ๆ บ้านหนองน้ำดำ

คณะวิศวะฯ ลงนามความร่วมมือกับไร่เพชรมาลัยกุล เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นรวมพลังเยาวชน ปลูกไผ่เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้ประโยชน์ครบวงจร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศหารือผู้นำท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าว

สถาบันวิจัยฯ อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในการจัดจำหน่าย “หน่อมะพร้าวพันธุ์ดีของอำเภอทับสะแก”

สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เขาล้าน เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่โรงสีข้าวชุมชนไร่มะขาม ศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวไร่มะขาม เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่พื้นที่รับผิดชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์ข้าวหอมมะลิห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษาเปิดพื้นที่โป่งสลอด นำผู้นำวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำเศษวัสดุจากมะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี นำนักวิจัย มรภ.ตะวันตก ล่องเรือสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางตะบูน พร้อมยกระดับสินค้าชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รับรางวัลชมเชยในการประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง ภายใต้หลักการวิศวกรสังคม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกหญ้าแพงโกล่า

เปิดฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงนามความร่วมมือเสริมความเข็มแข็งขององค์กรชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองบ้านในดง ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอรายงานผลงานบริการวิชาการในยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ฯร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการออนไลน์ “ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 ประเทศไทย “มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564”

คณะพยาบาลศาสตร์ฯร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพร

มรภ.เพชรบุรี เดินหน้าใช้พลังงานทดแทน พร้อมพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าจัดกิจกรรมยุวเกษตร ภายใต้โครงการวิศวกรสังคม PBRU

ม.ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลังชาวโป่งสลอด ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาพื้นที่สู่การเรียนรู้

กิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อความพอเพียง

นัม.ราชภัฏเพชรบุรีประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ 2564

นักศึกษาวิศวกรสังคม ปรับปรุงดินและแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่โป่งสลอด ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชน

มรภ.พบ. ประสานพลังกับส่วนราชการในจังหวัด ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น (MOU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนไร่ส้ม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่วง เปิดโลกเทคโนโลยี สกู๊ป พิเศษ มรภ.พบ.ในการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตยืเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย ปลูกผักแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญชุมชน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19

ผู้บริหาร บริษัท เดอะรีเจ้นท์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกโรงเรียนบ้านหุบกะพงเป็นต้นแบบโครงการคลังการเรียนรู้ PBRU

PBRU ปันสุข จะเป็นสะพานบุญให้กับประชาชนที่มีกำลังในการแบ่งปัน

“มรภ.เพชรบุรี ปรับพื้นที่เป็นแหล่งสร้างอาหาร สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา

ผู้ว่าเมืองเพชร เยี่ยมชม “สัตวศาสตร์ฟาร์ม” พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)

อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี เร่งรัดให้ปฏิบัติงานตามแผนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายพิเศษ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” โดยอาจารย์โจน จันได

เกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform

มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มรภ.เพชรบุรี นำเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

ถ่ายทอดสด เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ “จอน นอนไร่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 10 ขยะสร้างสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กรจับมือสโมสรนักศึกษา สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและถุงพลาสติก

7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการขยะ

มิติใหม่ของการเปลี่ยนขยะ กับ“ขยะแลกเครดิต” กิจกรรมธนาคารขยะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาให้น่าเที่ยว “Outing@Cha-am

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ “การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ไปแลบ้านลาด" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม นี้

“ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

แถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเล

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

“การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไอเดียบรรเจิด ใช้โดรนพ่น"ฉี่เสือโคร่ง"ไล่ช้างไม่ให้เดินบนถนน

ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ปลูกข้าวอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง

โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า”

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี

นวัตกรรมโดรนไล่ช้าง

สัมภาษณ์รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไร่มะขาม

นักศึกษาชมรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน

ประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

กะลังตังช้าง พืชไล่ช้าง

องศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย”

ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำแผนแก้ไขปัญหาขยะ

คณะวิทยาการจัดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัย

ทำความสะอาดบึงบัวหลวงราชินี

ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว