ACTIVITY

มรภ.พบ. ประสานพลังกับส่วนราชการในจังหวัด ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น (MOU)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งมอบความรู้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนไร่ส้ม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่วง เปิดโลกเทคโนโลยี สกู๊ป พิเศษ มรภ.พบ.ในการดำเนินงานของการใช้พลังงานแสงอาทิตยืเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย ปลูกผักแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญชุมชน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19

ผู้บริหาร บริษัท เดอะรีเจ้นท์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ปลูกพืชสมุนไพร นำผลผลิตไปแปรรูปเป็นยาและเวชสำอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกโรงเรียนบ้านหุบกะพงเป็นต้นแบบโครงการคลังการเรียนรู้ PBRU

PBRU ปันสุข จะเป็นสะพานบุญให้กับประชาชนที่มีกำลังในการแบ่งปัน

“มรภ.เพชรบุรี ปรับพื้นที่เป็นแหล่งสร้างอาหาร สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา

ผู้ว่าเมืองเพชร เยี่ยมชม “สัตวศาสตร์ฟาร์ม” พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2019 (UI Green Metric World University Rankings 2019)

อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี เร่งรัดให้ปฏิบัติงานตามแผนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายพิเศษ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” โดยอาจารย์โจน จันได

เกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform

มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มรภ.เพชรบุรี นำเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

ถ่ายทอดสด เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ “จอน นอนไร่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 10 ขยะสร้างสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กรจับมือสโมสรนักศึกษา สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและถุงพลาสติก

7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการขยะ

มิติใหม่ของการเปลี่ยนขยะ กับ“ขยะแลกเครดิต” กิจกรรมธนาคารขยะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาให้น่าเที่ยว “Outing@Cha-am

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ “การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ไปแลบ้านลาด" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม นี้

“ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

แถลงนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเล

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

“การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไอเดียบรรเจิด ใช้โดรนพ่น"ฉี่เสือโคร่ง"ไล่ช้างไม่ให้เดินบนถนน

ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ปลูกข้าวอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง

โครงการ “ปันน้ำใจ ให้ช้างป่า”

โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี

นวัตกรรมโดรนไล่ช้าง

สัมภาษณ์รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไร่มะขาม

นักศึกษาชมรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน

ประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

กะลังตังช้าง พืชไล่ช้าง

องศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย”

ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำแผนแก้ไขปัญหาขยะ

คณะวิทยาการจัดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัย

ทำความสะอาดบึงบัวหลวงราชินี

ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว