ม.ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลังชาวโป่งสลอด ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาพื้นที่สู่การเรียนรู้

31 พฤษภาคม 2021 ข่าวสื่อสารองค์กร
ม.ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลังชาวโป่งสลอด ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาพื้นที่สู่การเรียนรู้

ม.ราชภัฏเพชรบุรีร่วมพลังชาวโป่งสลอด ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาพื้นที่สู่การเรียนรู้

สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชนโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมพลังพัฒนาพื้นที่ ในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด ตลอดจนผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/หน่วยงานในพื้นที่ ปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดให้เกิดเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ และการทำประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post