สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

ข่าวสื่อสารองค์กร, 22 เมษายน 2019
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post