คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมท้องถิ่นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัย ในอำเภอท่ายาง ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ข่าวสื่อสารองค์กร, 31 มกราคม 2018
คณะวิทยาการจัดการส่งเสริมท้องถิ่นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัย ในอำเภอท่ายาง ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.วิวิชญ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมกับนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ดร.วิวิชญ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวถึงการบริการวิชาการชุมชนว่า คณะวิทยาการจัดการมีอำเภอท่ายางเป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง 3 – 4 ปี โดยทางคณะวิทยาการจัดการมีนโยบายในการเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ด้วยการน้อมนำพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชน รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ทางคณะวิทยาการจัดการมีไปยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น หมู่ที่ 1 บ้านในดง ได้รับรางวัลด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนจนประสบความสำเร็จกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า พื้นที่อำเภอท่ายางซึ่งเป็นเมืองวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เมืองน่าอยู่ เมืองเกษตรปลอดภัย จึงมองว่าจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องตลาดสีเขียว เส้นทางการท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัยให้มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งทางคณะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารธุรกิจและการให้ความรู้ด้านต่างๆ การพัฒนาชุมชนให้เกิดองค์รวม โดยทุกโครงการที่ได้เข้าไปสนับสนุนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้ทุกโครงการประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post