บรรยายพิเศษ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” โดยอาจารย์โจน จันได

ข่าวสื่อสารองค์กร, 09 มีนาคม 2020
บรรยายพิเศษ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” โดยอาจารย์โจน จันได

บรรยายพิเศษ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” โดยอาจารย์โจน จันได

นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์โจน จันได ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก จัดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบธรรมชาติ ไร้สารบนเปื้อน แตกต่างจากพืชที่ใช้สารเคมีในการเร่งเจริญเติบโต ที่จะมีระยะเวลาที่สั้นและเสียเร็วกว่าผักเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์โจน จันได เป็นผู้ก่อตั้งพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บุกเบิกสร้างบ้านดินและงานสะสมเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดยอาจารย์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตที่สุดในขณะนี้ ที่พบแต่ผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ (การดัดแปลงทางพันธุกรรม) ทางออกที่ง่ายและดีที่สุดคือการปลูกพืชอินทรีย์ กินอาหารอินทรีย์หรืออาหารพื้นบ้านมากขึ้น

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post