มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา กับนายยงยุทธ์ สวัสดิเสาวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต้องนำหลักสูตรการเรียนการสอน ชื่อหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ไปดำเนินการพัฒนาสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยให้รวมอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยจัดการเรียนการสอนโดยผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการศึกษานี้ มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ เมื่อผ่านการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้วจะได้รับวุฒิบัตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน นอกจากนี้ได้มีการร่วมกันทำการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา รวมทั้งหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมมือกันดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในการให้ลงไปแก้ไขปัญหาความยากจนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นควรว่าควรมีรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีการจัดเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นรายวิชาที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีหลักการคือเรียนรู้ในห้องเรียน 50 % ลงพื้นที่ 30% และการถอดองค์ความรู้ 20% เพื่อนำเข้าสู่การปฏิบัติจริงในภาคเรียนต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และนักศึกษา ได้นำบูธไปจัดแสดงภายในงานด้วย ทั้งนี้ ปี 2560 มีสถาบันการศึกษาร่วมทำบันทึกข้อตกลง 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post