สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเล

        อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม " ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร " ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร

        ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้มีการศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเล ระบบนิเวศสัตว์น้ำในแนวปะการัง และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และศึกษาการดำรงชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้องถิ่น จากการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์สามารถนความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอน ตลอดจนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php/th/2009-09-29-09-24-31/2009-09-29-09-24-53/741-2019-04-29-09-17-55.html