สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

ข่าวสื่อสารองค์กร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

เมื่อพูดถึงห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library ต้องยอมรับว่ามีเสน่ห์ดึงดูดให้คนอยากเข้าไปใช้บริการ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก็ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน หลังผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 ส่วน คือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีนโยบายในการตอบสนองผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก แต่ยังคำนึงถึงความต้องการของบุคคลภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในสำนักวิทยบริการฯ ให้มีความโปร่ง ทันสมัย มีการแจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ยืมหนังสือมากที่สุดภายในเดือนนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้บริการด้วย ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านวิทยบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

ส่วนทางด้านศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้เน้นให้บริการในเรื่องของอินเตอร์เน็ต มีการออกไปติดตั้ง WIFI ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาและบุคลากร เช่น ห้องประชุม ห้องเรียนรวม โถงอาคารต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมและลงโปรแกรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในอนาคตสำนักวิทยบริการฯ จะมีการพัฒนาในส่วนของการยืม - คืนหนังสือด้วยบัตรนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้บัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นคลื่น RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) ซึ่งเป็นคลื่นความถี่วิทยุ ภายในบัตรนักศึกษามีการระบุข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว ทำให้ลดจำนวนบุคลากรในการยืม – คืนหนังสือ ซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ก็จะนำมาพัฒนาและดูแลในส่วนของ E-Book และอีก 1 ส่วน คือ การสร้าง Hall of Fame บริเวณอาคารด้านหลังที่เชื่อมต่อสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นห้องภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนชั้นบนจะจัดเป็นนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงงศานุวงศ์ รวมถึงโครงการพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้ในจังหวัดเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.30 น.

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post