ผู้ว่าเมืองเพชร เยี่ยมชม “สัตวศาสตร์ฟาร์ม” มรภ.เพชรบุรี

ข่าวสื่อสารองค์กร, 19 เมษายน 2020
ผู้ว่าเมืองเพชร เยี่ยมชม “สัตวศาสตร์ฟาร์ม” มรภ.เพชรบุรี

ผู้ว่าเมืองเพชร เยี่ยมชม “สัตวศาสตร์ฟาร์ม” พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมสัตวศาสตร์ฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้ สัตวศาสตร์ฟาร์ม นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ แพะและปลา โดยจะมีการจ้างงานนักศึกษาและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเมื่อนักศึกษาหรือประชาชนมีความรู้ ก็สามารถนำกลับไปใช้ในการสร้างอาชีพ นับว่าเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พร้อมเตรียมผลักดันเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังสามารถลดต้นทุน ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดเผยว่า ได้มีการทดลองเลี้ยงแพะเพื่อเตรียมใช้ในการเป็นแม่พันธุ์ โดยได้แยกการให้อาหารออกเป็น 2 ประเภท คือ กินพืช (กระถิน) กับกินอาหารสัตว์ เพื่อเปรียบเทียบว่ากินอาหารอะไรที่จะเป็นการลดต้นทุนและได้แพะที่มีคุณภาพมากกว่ากัน ขณะที่มูลแพะก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาถุงละ 20 บาท (2 กิโลกรัม) รวมถึงได้มีการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลที่ใช้ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์และการเลี้ยงไก่ไข่ควบคู่กันไปด้วย

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post