มรภ.เพชรบุรีให้ความสำคัญชุมชน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19

ข่าวสื่อสารองค์กร, 11 มิถุนายน 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญชุมชน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญชุมชน จัดโครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พน้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรม “โครงการครึ่งไร่คลายวิกฤตฟื้นชีวิตหลัง Covid-19” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยเกรียบ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

สำหรับการจัดโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านห้วยเกรียบ ที่ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง มะเขือ แตงกวา พริก เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบในชุมชน คือการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ดินมีคุณภาพต่ำ ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีต้นทุนในการผลิตสูงและรายได้จากผลผลิตขึ้นอยู่กับราคาตามท้องตลาด รวมถึงขาดช่องการการจัดจำหน่ายผลผลิต แต่จากการลงพื้นที่พบว่าชุมชนบ้านห้วยเกรียบเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มและมีความตั้งใจที่จะสืบสานตามศาสตร์พระราชา และต้องการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยเกรียบให้เป็นต้นแบบหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ จนนำไปสู่การมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างต้นแบบเกษตรปลอดภัย ต่อยอดอาชีพการทำเกษตรกรรมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 มีอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมีไว้รับประทานในยามวิกฤต

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post