ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2

ข่าวสื่อสารองค์กร, 25 ธันวาคม 2018
ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง ครั้งที่ 2” ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ต่อจากนั้นได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ขั้นตอน วิธีการในการทำ โป่งเทียม การปลูกหญ้ารูซี่ และการล้างแอ่งกระทะใส่น้ำ นอกจากนั้นยังได้รับฟังบทเพลง เกี่ยวกับช้าง โดย อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ อีกด้วย

ที่มาของการจัดโครงการ ก้าวเพื่อความดี ด้วยศาสตร์พระราชา คืนผืนป่าให้ช้าง นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ต่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “...ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการให้ไปสร้างอาหารให้ช้างในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างป่าออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า”

พระราชดำรัชข้างต้นนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษากลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่จะก้าวเพื่อความดีเป็นนักจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” น้อมนำหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ ปลูกหญ้าให้เป็นอาหารแก่ช้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://research.pbru.ac.th/web/

Popular Post