มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

ข่าวสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สถาบันถิ่นฐานไทย ตำบลต้นเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาคประชาชน) ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.) และคณะทำงานประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการบริการชุมชน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กอปรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้หารือร่วมกัน ต้องมีการทำแผนความต้องการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ การส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยให้กับคนในพื้นที่ โดยพบว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคือ ฐานข้อมูลท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและอาหารปลอดภัย และการค้าชายแดน ทั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post