ผู้บริหาร บริษัท เดอะรีเจ้นท์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

ข่าวสื่อสารองค์กร, 10 มิถุนายน 2020
ผู้บริหาร บริษัท เดอะรีเจ้นท์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้และลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการ

ผู้บริหาร บริษัท เดอะรีเจ้นท์ฯ แลกเปลี่ยนความรู้และลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวัชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรมกตัญญูคลับ ปันน้ำใจสู่ชุมชน

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัยและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ ทางบริษัทฯ จึงได้เข้ามาปรึกษาและขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของโรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม่ว่าจะเป็น แปลงปลูกผักสวนครัว โรงเพาะเห็ด สวนดอกไม้

หลังจากนั้น คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อศึกษาวิธีการจัดสรรพื้นที่ การดำเนินงานและแผนการตลาดในการนำสินค้าไปจัดจำหน่าย โดยทางโรงแรมจะให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการดำเนินการ

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post