เทปบันทึกการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ข่าวสื่อสารองค์กร

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V)

https://www.facebook.com/331640823634714/videos/748434322193470/

Popular Post