ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ข่าวสื่อสารองค์กร, 23 มกราคม 2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

๒. มุ่งมั่นที่จะควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของ เสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

๓. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสํานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ องค์กร

๔. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และสุขอนามัยที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. มุ่งมั่นที่จะป้องกัน ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์

๕. มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และเปิดเผย ต่อหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ และจะถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับ นํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post