ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวสื่อสารองค์กร, 11 กุมภาพันธ์ 2020
ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้สํานักงานอธิการบดีพัฒนาสู่สํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเป็นไปตามประกาศสํานักงาน อธิการบดี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จึง กําหนดแนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการจัดประชุมและนิทรรศการในสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post