ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการขยะ


        เช้าวันที่ 25 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ในเรื่องการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการขยะ

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image
Full image