คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร

1 พฤศจิกายน 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพสำหรับบุคลากร พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการปบัติงานของบุคลากร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post