บรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

15 ตุลาคม 2022 ข่าวสื่อสารองค์กร
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ ชั้น 7 อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักการทรงงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

สืบเนื่องจากหลักวิชาที่เป็นศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงงานมายาวนานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่องค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้ยังไม่เป็นที่เข้าใจในหมู่ผู้นำชุมชน จึงทำให้ชุมชน ท้องถิ่นยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หลักวิชาเหล่านี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับร่วมรับฟังการบรรยายได้รับรู้ถึงหลักวิชาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ปรากฏอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มีความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์ความรู้แต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้ง สามารถสังเคราะห์แล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

Popular Post